ใช้บริการรับเปิดบริษัทใหม่ ต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

ใช้บริการรับเปิดบริษัทใหม่ ต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

ใช้บริการรับเปิดบริษัทใหม่ ต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

            ค่าใช้จ่ายสำหรับเริ่มต้นใช้บริการรับเปิดบริษัทใหม่ หากใครที่ยังไม่รู้ว่ามีอะไรบ้าง ในบทความนี้ก็ขอนำเสนอสิ่งที่เป็นค่าใช้จ่ายที่บางคนอาจยังงง ๆ อยู่ ว่ามีค่าใช้จ่ายส่วนไหนบ้าง โดยจะมีการอธิบายอย่างคร่าว ๆ ตั่งแต่เริ่มต้นจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการรับเปิดบริษัทใหม่ มีอะไรบ้าง

1.ค่าจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อใช้บริการรับเปิดบริษัทใหม่ถ้ามีทุนจดทะเบียน 1 ล้าน ก็จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 10,000-15,000 บาท โดยจะต้องจ่ายครั้งเดียวตอนจัดตั้งบริษัท ซึ่งค่าใช้จ่าย 10,000-15,000 บาท นั้น ก็มาจากค่าธรรมเนียม ค่าจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ที่ต้องจ่ายให้ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและค่าใช้จ่ายอีกส่วนจะเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าจ้างจดทะเบียนบริษัท ส่วนคนที่เป็นเจ้าของไปดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเอง ก็อาจมีค่าใช้จ่ายไม่ถึง 15,000 บาท เพราะลดค่าใช้จ่ายในส่วนค่าจ้างบริการจดทะเบียนบริษัทลงแล้ว

2.เมื่อใช้บริการรับเปิดบริษัทใหม่แล้ว ก็จงมีค่าใช้จ่ายสำหรับเช่าสำนักงานเพื่อดำเนินกิจการ โดยจะมีราคาขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้ง ทำเล และขนาดรวมของพื้นที่ ซึ่งต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือน รวมถึงค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต

3.ค่าจ้างจัดทำบัญชีแบบรายเดือน เฉลี่ยเดือนละประมาณ 1,500-5,000 บาท (ขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสาร) หรือถ้าจ้างแบบรายปี ก็เฉลี่ยปีละประมาณ 20,000 บาท และถ้าเปิดบริษัทมาแล้วไม่ดำเนินการใด ๆ เลย ก็จะต้องยื่นงบการเงินด้วย ที่เรียกกันว่างบเปล่า ซึ่งจะมีค่าจ้างเปิดงบเปล่าประมาณ 10,000-15,000 บาท

4.ค่าจ้างเงินเดือนที่ต้องจ่ายให้พนักงาน และถ้าขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้กับพนักงานด้วย ก็ต้องจ่ายค่าประกันสังคมให้พนักงานด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ค่าจ้างพนักงานมารับโทรศัพท์ จัดทำเอกสาร จ่ายเงินเดือนให้พนักงานประมาณ 12,000 -15,000 บาทต่อเดือน

5.ต้องมีการยื่นค่าภาษีและจ่ายภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ยื่นต่อสรรพากร ในกรณีที่ไม่ได้ว่าจ้างสำนักงานบัญชี ทางด้านเจ้าของกิจการนั้น ๆ ก็จะต้องมีความรู้ด้านบัญชี ภาษีในการยื่นภาษีแต่ละเดือน

6.ค่าวัสดุสิ้นเปลืองประเภทต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึกพิมพ์ และอื่น ๆ

ผลการจดทะเบียน เมื่อใช้บริการรับเปิดบริษัทใหม่

เมื่อใช้บริการรับเปิดบริษัทใหม่และจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเสร็จแล้ว บริษัทที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาใหม่ก็จะมีความเป็นบุคคลในทางกฎหมายแยก ต่างจากผู้ถือหุ้น หรือที่เรียกว่า “นิติบุคคล” ซึ่งบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่จะมีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ ที่แยกต่างจากผู้ถือหุ้นแต่ละราย สัญญาและความผูกพันใด ๆ ที่บริษัทได้ทำขึ้นกับบุคคลที่สามผูกพันแต่เฉพาะตัว “บริษัท” นี้เท่านั้น จะไม่ก่อให้เกิดสิทธิหรือหน้าที่ใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้นโดยส่วนตัวที่จะเรียกร้องหรือต้องรับผิดต่อบุคคลที่สามด้วยตนเอง.

อยากมีบริษัทเป็นของตัวกดเข้าไปเลย https://www.accountchannels.com/