เผย 4 ขั้นตอนนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน ผ่านทางเรือและเครื่องบิน

เผย 4 ขั้นตอนนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน ผ่านทางเรือและเครื่องบิน

เผย 4 ขั้นตอนนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน ผ่านทางเรือและเครื่องบิน

            ทุกวันนี้การนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน ยุโรป อเมริกา หรือแถบเพื่อนบ้านเข้ามาขายในไทย ทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ ของชำร่วย อะไหล่ยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ ไปจนถึงสินค้าไอทีและเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ ซึ่งหลายคนก็สามารถทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกำ

อย่างไรก็ตาม การเข้ามาทำธุรกิจนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนนี้ ผู้ประกอบการมือใหม่ก็ควรเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ ด้วยการเสาะหาข้อมูลต่าง ๆ เช่น สินค้าที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทราบพิกัดภาษีที่ชัดเจน หรือติดต่อกับผู้ขายในต่างประเทศ

นอกจากนี้แล้ว สิ่งสำคัญที่ควรศึกษาเลยก็คือ ขั้นตอนและเอกสารที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนนำเข้าสินค้ามาขายใปประเทศด้วย ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศส่วนใหญ่จะถูกขนส่งผ่านทางเรือ หรือทางเครื่องบิน ผู้ประกอบการจึงต้องเตรียมเอกสาร พร้อมกับปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมาขายในไทย

เมื่อสินค้าเดินทางมาถึงปลายทางแล้ว ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนต้องติดต่อสายการเดินเรือ หรือท่าอากาศยานอย่างเร่งด่วน เพื่อชำระค่าใช้จ่ายปลายทาง เพื่อนำใบปล่อยสินค้าเปลี่ยนเป็นใบปล่อยสินค้า โดยผู้ประกอบการต้องผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าก่อน จึงสามารถเบิกของออกมาได้

โดยในขึ้นตอนเบิกของนั้น พิธีการศุลภากรจะใช้ระบบดิจิตอลทั้งหมด โดยจะมีการบรรทุกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อในโปรแกรม ก่อนส่งเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ซึ่งขั้นตอนนี้ผู้ประกอบการสามารถทำได้ด้วยตนเอง ทำผ่านชิบปิ้ง หรือผ่าน Service Counter ก็ได้เช่นกัน

เอกสารที่ต้องใช้ในการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

1.เอกสารข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า – ข้อมูลเรือเข้า, ใบตราส่งสินค้า, บัญชีรายการสินค้าทุกรายการ, บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ, เอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสารผู้รับบรรทุก ผู้รับประกันภัยธนาคาร เป็นต้น รวมถึงใบอนุญาตนำเข้าหรือเอกสารอื่นใด

ในกรณีสินค้าที่นำเข้ามาเป็นของต้องจำกัดตามเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และสินค้าที่ไม่สามารถแยกชนิดและคุณภาพได้ ต้องมีเอกสารใบรับรองการวิเคราะห์ของผู้ผลิตสินค้า (Certificate of Analysis) หรือเอกสาร รายละเอียดของสินค้า (Specification) หรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Material Safety Data Sheet)

2.เอกสารนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมาขายในไทย – ได้แก่ ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมคู่ฉบับ 1 ฉบับ, แบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า, สำเนาใบตราส่งสินค้า, สำเนาบัญชีแสดงราคาสินค้า, บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (ถ้ามี), ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต สำหรับของควบคุมการนำเข้า (ถ้ามี), ใบรับรองแหล่งกำเนิดของสินค้า (กรณีขอลดอัตราอากร), รวมถึงเอกสารที่จำเป็นอื่น ๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม คุณลักษณะ การใช้งานของสินค้า แคตตาล็อก เป็นต้น.