อย.เพิ่มมาตรการป้องกันเอดส์ ลุยปลดล็อคชุดตรวจ hiv

อย.เพิ่มมาตรการป้องกันเอดส์ ลุยปลดล็อคชุดตรวจ hiv

อย.เพิ่มมาตรการป้องกันเอดส์ ลุยปลดล็อคชุดตรวจ hiv

            เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ระบุว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกประกาศเรื่อง ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ เอชไอวี ฉบับที่ พ.ศ.2562 และเรื่องชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการตรวจและขัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง พ.ศ.2562

โดยมีการกำหนดนิยามความสำคัญที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดชุดตรวจ hiv ซึ่งต้องผลิตโดยผู้ผลิตที่ผ่านการรับรองระบบคุณภาพการผลิต ที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานระดับประเทศ หรือมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ISO 13485 เป็นต้น

รวมถึงให้ผู้ผลิตชุดตรวจ hiv มีการแสดงฉลากต่อผู้บริโภคในประเด็นสำคัญต่าง ๆ เช่น ข้อบ่งใช้ วิธีการใช้งาน วิธีการเก็บรักษา คำเตือน และข้อควรระวัง ไปจนถึงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาการตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง หากไม่พบการติดเชื้อในชุดตรวจนั้น ๆ และต้องมีแบบประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง พร้อมด้วยช่องทางการให้ข้อมูลสนับสนุนของผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าในการใช้ชุดตรวจดังกว่าวผ่าน QR Code หรือเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลและความรู้ สาธิตวิธีการตรวจ และการสรุปผลการตรวจ

ชุดตรวจ hiv ต้องให้ผู้ตรวจใช้งานได้ง่าย ครบถ้วน และยืนยันผลตรวจได้จริง

สำหรับชุดตรวจ hiv ต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถให้ผู้ตรวจติดต่อ เพื่อขอคำปรึกษาเพิ่มเติมโดยตรงได้อย่างสะดวก และการแปลผลการตรวจต้องแสดงเป็นภาพอธิบายรายระเอียดต่าง ๆ ให้ชัดเจน และต้องมีการใส่ข้อความไว้ด้วยว่า “ใช้สำหรับตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยตนเองเท่านั้น หากมีการตรวจพบปฏิกิริยา (reactive) ต้องมีการตรวจยืนยันการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทันที จากหน่วยงานบริการที่สามารถตรวจสอบและยืนยันการวินิจฉัยได้”

นอกจากนี้ ผู้ให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตผลิตอย่างถูกต้อง สามารถผลิต หรือนำเข้าชุดตรวจ hiv ได้ แต่ต้องมีเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน เพื่อให้ผู้ตรวจรับทราบก่อนการตรวจและภายหลังทราบผลการตรวจ โดยทั้งหมดต้องบรรจุอยู่ในภาชนะ เพื่อกระบวนการให้คำปรึกษามีความชัดเจน ตลอดจนการเชื่อมเข้าสู่ระบบการตรวจและวินิจฉัย ยืนยัน รักษาและป้องกันได้อย่างถูกต้อง ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่ผลิตนำมาใช้ ต้องผ่านการตรวจสอบจาก อย. อย่างถูกต้อง โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

การให้ประชาชนเข้าถึงชุดตรวจ hiv จะช่วยให้ทราบผลได้เร็ว และรักษาได้ทันท่วงที

สำหรับการป้องกันและยุติปัญหาเอดส์ ด้วยการให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงการคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีได้ด้วยตนเอง ก็นับเป็นการเพิ่มทางเลือกในการตรวจคัดกรอง แทนที่จะต้องเดินทางไปตรวจ ณ สถานพยาบาลเพียงอย่างเดียว จึงช่วยให้ประชาชนได้ทราบถึงสถานการณ์ติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเองได้ตั่งแต่ระยะแรก

ซึ่งช่วยป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีไปยังบุคคลอื่นได้ ส่วนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีนั้น การได้ตรวจด้วยตนเอง เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์การติดเชื้อได้เร็ว ก็จะช่วยให้การรักษาทำได้อย่างทันท่วงที ทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้คนในสังคมสืบไป.

ขอบคุณผู้สนับสนุนบทความ https://www.thaihivtest.com