อย.เตือน ก่อนซื้อกระเช้าของขวัญ ต้องตรวจดูฉลากของอาหาร

อย.เตือน ก่อนซื้อกระเช้าของขวัญ ต้องตรวจดูฉลากของอาหาร

อย.เตือน ก่อนซื้อกระเช้าของขวัญ ต้องตรวจดูฉลากของอาหาร

            เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เผยว่า ในช่วงเทศกาลสำคัญ ตามห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต สหกรณ์ และร้านค้าต่าง มักนำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป อาทิ อาหารบรรจุกระป๋อง ผลิตภัณฑ์นม เครื่องดื่ม คุกกี้ ขนมหลากหลายชนิด มาบรรจุเป็นของขวัญจัดลงในกระเช้าและจัดจำหน่ายให้กับประชาชนอย่างแพร่หลาย

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค อย.ขอเตือนให้สังเกตุฉลากของอาหารที่บรรจุลงในกระเช้าของขวัญ ด้วยความระเอียดรอบคอบทุกครั้ง เพราะตามข้อกฎหมายได้กำหนดไว้ว่า ให้กระเช้าที่มีผลิตภัณฑ์อาหาร  รวมอยู่และมีการห่อหุ้มภายนอก ทั้งกระเช้า ตะกร้า กล่อง ถุง หรือภาชนะอื่นใดก็ตาม ต้องมีฉลากกำกับรวมอยู่ด้วย โดยต้องระบุข้อความเป็นภาษาไทยอย่างชัดเจน ให้ผู้บริโภคทราบถึงรายระเอียดต่าง ๆ

กระเช้าของขวัญที่มีผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุอยู่ ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งคัด

ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่กระทรวงสาธรณสุขกำหนดไว้ ในเรื่องการแสดงฉลากของอาหารที่ถูกจัดรวมอยู่ในภาชนะ ได้แก่ ชื่อหรือประเภทที่บ่งบอกถึงชนิดของหารแต่ละรายการ, วันหมดอายุ หากตรวจสอบพบเห็นกระเช้าใดนำผลิตภัณฑ์อาหารมาบรรจุ ไม่ทำการติดฉลากรวมที่มีรายละเอียดดังกล่าว

ผู้บริโภคไม่ควรอุดหนุนซื้อกระเช้าของขวัญอันนั้นโดยเด็ดขาด ซึ่งต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าผลิตภัณฑ์อาหารในกระเช้าที่ไม่แสดงฉลากอะไรเลย อาจเป็นอาหารหมดอายุแล้ว หรือใกล้วันหมดอายุ ที่สำคัญคือ อาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้นสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้รับได้

อย.สนับสนุนให้เลือกเลือกซื้อกระเช้าของขวัญ ที่บรรจุสินค้า OTOP

นอกจากนี้ อย.ยังได้ให้คำแนะนำผู้บริโภค ในเรื่องการหาซื้อผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ มาจัดเป็นกระเช้าของขวัญด้วยตนเอง ให้หันมาสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านไทย ด้วยสินค้า OTOP เพราะทาง อย. ได้สนับสนุนให้อาหารพื้นเมือง ที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่งเป็นหนึ่งในอาหารแปรรูปที่ถูกบรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของ อย. หรือ จีเอ็มพี ขั้นต้น (Primary GMP)

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการเพิ่มมูลค่าทางเศรฐกิจให้กับชุมชน ช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับครอบครัวและผู้คนในท้องถิ่น หรือสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โดยให้ทางร้านที่เกี่ยวข้องจัดก็ได้ เพราะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่ร้านจัดให้ทั้งหมดอยู่ในสภาพดีไม่หมดอายุ

เลขาธิการฯ อย. ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในส่วนของมาตรการเฝ้าระวังกระเช้าของขวัญ ที่วางจัดจำหน่ายในช่วงเทศกาลต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทาง อย. ได้ส่งทีมงานเดินทางลงพื้นที่ เพื่อสุ่มตรวจกระเช้าที่วางจัดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าต่าง ๆ อย่างเคร่งคัด โดยมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบฉลากของผลิตภัณฑ์ วันหมดอายุ และคุณภาพ

ทั้งนี้ อย.ได้ประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขในทุกหวัด ให้ตรวจเข้มกระเช้าที่บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารด้วยเช่นกัน เมื่อตรวจกระเช้าที่ไม่เป็นไปตามประกาศที่ทาง อย. ประกาศไว้ เช่น ไม่แสดงรายการผลิตภัณฑ์, ไม่ระบุวันหมดอายุหรือควรบริโภคก่อน ต้องได้รับโทษปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท นอกจกานี้ หากตรวจสอบพบมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่หมดอายุ พร้อมกับมีการเจือปนสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับสุขภาพได้ ถือว่าเป็นอาหารที่ไม่บริสุทธิ์ ต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับเป็นเงินไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนบทความhttps://www.p80naturalessence.com/th/