การจัดการทางวิศวกรรม แบบแผนและหลักสูตร

การจัดการทางวิศวกรรม แบบแผนและหลักสูตร

การจัดการทางวิศวกรรม การพัฒนาระเบียบแบบแผนและหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนนั้น จะใช้หลักการพิจารณาจากภายนอก ตัวอย่างเช่นการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เนื่องจากธุรกิจทางด้านโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สาขาวิชานี้จึงเป็นส่วนสำคัญที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ และหวังเพื่อเป็นแรงผลักดันในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยหวังให้ประชาชนทุกครัวเรือนได้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อหวังสร้างวิศวกรและบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการออกแบบวางแผนสำหรับหลักสูตรเฉพาะด้านการจัดการทางวิศวกรรมขึ้นมา โดยกำหนดให้หลักสูตรฉบับนี้มุ่งเน้นไปทางด้านการพัฒนาความรู้ และความสามารถของวิศวกรเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารจัดการ รวมทั้งยังส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านการตลาด เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจสำหรับการแข่งขันของตลาดโลก ณ ปัจจุบันนี้

การจัดการทางวิศวกรรม แบบแผนและหลักสูตร

 

การบริหารการจัดการทางวิศวกรรม

เนื่องจากการบริหารและการจัดการ ถือเป็นจุดเด่นของการแข่งขันทางธรุกิจทั่วโลก ซึ่งมีการแข่งขันทางด้านราคาที่วางจำหน่าย รวมทั้งการแข่งขันทางด้านประสิทธิภาพที่ค่อนข้างรุนแรง ดังนั้น สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม จึงได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของบุคลากรมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรในการผลิต ด้านการเงิน การตลาด ด้านคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์สำหรับผู้บริโภคและการเติบโตสำหรับธุรกิจได้อย่างมั่นคง และยังถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ ทั้งยังสามารถตอบโจทย์ได้ตรงกับความต้องการที่มีของตลาดอีกด้วย

 

การส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการทางวิศวกรรม

การส่งเสริมหลักสูตรการจัดการทางวิศวกรรมมาจากสาเหตุสำคัญคือ หลักสูตรที่เปิดสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษาโดยทั่วไป มักจะมุ่งเน้นหลักสูตรไปทางด้านเทคนิคและการประกอบวิชาชีพเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้ผู้เรียนหลักสูตรดังกล่าวนั้น เกิดการขาดความรู้ความสามารถทางด้านสายงานบริการและการจัดการ ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่จะช่วยเป็นจุดยืนหลักให้แก่องค์กรต่างๆ ดังนั้นสาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม จึงมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้สามารถนำไปใช้สำหรับการพัฒนาธุรกิจและภายในใองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงต่อไป