Cloud Hosting บริการที่กำลังได้รับความนิยม มีข้อดีข้อเสียอย่างไร

Cloud Hosting บริการที่กำลังได้รับความนิยม มีข้อดีข้อเสียอย่างไร

Cloud Hosting บริการที่กำลังได้รับความนิยม Cloud Hosting หรือบริการคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ เป็นบริการที่สามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจ และกำลังเป็นบริการที่ได้รับความนิยมสูงขึ้น เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีการทำงานร่วมกันของเซิร์ฟเวอร์ เป็นจำนวนหลายๆเครื่อง ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่ประมวลผลและเก็บข้อมูลแยกออกจากกัน ทำให้เซิร์ฟเวอร์สามารถทำการประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่จำนวนมากได้ สำหรับผลดีของการใช้ Cloud Server คือหาก Server เกิดข้อผิดพลาดหรือมีอุปกรณ์ส่วนใดชำรุดเสียหาย ระบบจะยังคงสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง[…]

Read more