Posts Tagged: สินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อส่วนบุคคล ทำไมคนถึงเลือกทำ

สินเชื่อส่วนบุคคล เปรียบเสมือนการขอกู้เงินส่วนบุคคล โดยการขอกู้ประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องมีบุคคลค้ำประกัน โดยสินเชื่อที่จะได้รับการอนุมัติจะอยู่ที่ประมาณ 5 เท่าของเงินเดือน ซึ่งสินเชื่อจะสามารถกำหนดระยะเวลากู้ อัตราดอกเบี้ยได้อย่างตายตัว และเราจะต้องแบ่งชำระในแต่ละเดือนอย่างละเท่าๆ กัน การของสินเชื่อประเภทนี้อาจจะได้เป็นเงินก้อนหรือบัตรเครดิตมาเพื่อใช้ในการผ่อนซื้อสินค้า สินเชื่อส่วนบุคคล นำไปใช้อะไรได้บ้าง การขอสินเชื่อส่วนบุคคลจะไม่ได้ระบุว่าคุณจะนำเงินที่ได้จากการขอกู้ไปทำอะไร คุณอาจจะนำไปใช้ชีวิตประจำวัน เช่น จ่ายค่ารถ ค่าเทอมลูก ค่ารักษาพยาบาล หรือถ้าหากต้องการเงินก้อนก็สามารถกดออกมาได้แล้วคุณก็ต้องผ่อนชำระคืนจนครบกำหนด ซึ่งหากคุณทำการผ่อนชำระได้ตรงเวลาที่กำหนดไว้ จะทำให้คุณมีเครดิตที่ดีในการขอสินเชื่อ และจะช่วยให้การกู้เงินในครั้งต่อไปๆ ง่ายขึ้น ถ้าคุณมีเครดิตดีคุณอาจได้รับวงเงินในการกู้เพิ่มมากขึ้นด้วย เครดิตดีหมายถึงอะไร เครคิตดีนั้นก็หมายถึงประวัติในการขอสินเชื่อต่างๆ ของคุณ ถ้าคุณเคยขอสินเชื่อแล้วมีการชำระคืนครบจำนวนและตรงต่อเวลาหรืออาจจะเร็วกว่ากำหนด ไม่เคยมีประวัติการชำระคืนที่ล่าช้าหรือค้างชำระ ซ Read More +....