ประกวดออกแบบ packaging The Challenge 2018

ประกวดออกแบบ packaging The Challenge 2018

ประกวดออกแบบ packaging The Challenge 2018

            เอสซีจี แพคเกจจิ้ง เชิญชวนนิสิตนักศึกษาผู้มากฝีมือ เข้าร่วมการประกวดออกแบบ packaging “The Challenge 2018 Packaging Design Contest” เพื่อเป็นเพิ่มคุณค่าและศักยภาพให้แก่งานออกแบบ ภายใต้แนวคิด Design Plus Marketing”

ทั้งนี้นิสิตนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมงานออกแบบ packaging หากผลงานเป็นที่เข้าตากรรมกรรมก็มีสิทธิ์ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย อาทิ ถ้วยรางวัล เงินรางวัล รวมประกาศนียบัตรต่าง ๆ อีกมายมายภายในงาน

วัตถุประสงค์ของการจัดงานประกวดออกแบบ packaging

กระตุ้นให้เกิดความสนใจในด้านการออกแบบ packaging กว้างขวางมากขึ้น ร่วมกันพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ให้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้นไป

– แสดงออกถึงความเป็นผู้นำในด้านบรรจุภัณฑ์ ที่มีศักยภาพความพร้อมและมีความเชี่ยวชาญทางด้านบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้เกี่ยวข้องโดยฉพาะ พร้อมทั้งเสริมแนวคิดด้านการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางให้กับเอสซีจีแพคเกจจิ้ง

– เป็นสร้างเครือข่ายและเสริสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มอาจารย์ในด้านบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ต่อไป

ทั้งนี้จุดประสงค์หลักของการจัดงานประกวดออกแบบ packaging ก็เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีโอกาสเติบโตเป็นบุคคลากรของสังคมที่มีศักยภาพ ตลอดถึงการได้ชิดใกล้และมีประสบการณ์ดี ๆ ที่ได้รับกับเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ซึ่งจะส่งผลทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์ เอสซีจี แพคเกจจิ้งมากยิ่งขึ้น ไปจนถึงการช่วยสร้างความสนใจอยากมาร่วมงานในกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่เล่าเรียนในด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีความสามารถและศักยภาพ

คุณสมบัติของผู้เข้ามีสิทธิเข้าประกวดออกแบบ packaging

ไม่ได้เป็นนักออกแบบ packaging มืออาชีพ ต้องเป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเท่านั้น ไม่จำกัดชั้นปี และคณะ

– อายุไม่เกิน 25 ปี ไม่จำกัดสัญชาติ

– ผู้สมัครสามารถสมัครแบบเดี่ยว หรือทีมโดยมีสมาชิกไม่เกิน 2 คน

– ผู้สมัครแต่ละคนสามารถสมัครแบบเดี่ยว และอยู่เป็นสมาชิกได้มากกว่า 1 ทีม

ส่งได้มากก1 ผลงาน และผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้ามาจะได้รับการพิจารณาพร้อมกันจากคณะกรรมการ แยกออกไปตามโจทย์

รางวัลการประกวดออกแบบ packaging

สำหรับรางวัลประเภทต่าง ๆ ที่จะมอบให้แก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบ packaging จะมีดังต่อไปนี้

– The Best of Challenge – Eat Anywhere Packaging (จำนวน 1 รางวัล) ถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร พร้อมทั้งเงินรางวัลอีกเป็นจำนวน 50,000 บาท

– 1st Runner-up – Eat Anywhere Packaging (จำนวน 1 รางวัล) ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลอีกจำนวน 30,000 บาท

– 2nd Runner-up – Eat Anywhere Packaging (จำนวน 1 รางวัล) ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลอีกจำนวน 15,000 บาท

– Honorable mention – Eat Anywhere Packaging (จำนวน 3 รางวัล) ประกาศนียบัตร และเงินรางอีกวัลจำนวน 5,000 บาท